קונטרס הצירופים

מתוך ברסלב טקסט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הקדמה

מבעל קונטרס הצרופים הראשון

אני העני ואביון, החסר משכל זך וצח ומן רעיונים זכים וטהורים להשיג בזכרון במוחי כל דבור ודבור מאמרות טהורות כסף צרוף מזוקק שבעתים מעריבות נעימות מתיקות ידידות מספרי רבינו, הנחל נובע מקור חכמה, אשר נועם שמו המתיק בזה הפסוק (א). אור תורתו מאיר בכל העולמות, והוא התחיל בתיקון הכללי ויגמור (ב). ואני שמעתי מתלמידו הקדוש אשר סמך ידיו גלילי זהב טהור עליו, אשר מה שנאמר בדברי חכמינו זכרונם לברכה (ג). "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו" נאמר עתה על ספרי רבנו הקדוש זצוק"ל, כי רבינו ז"ל אמר (ד) שבכל תורה ותורה כלול כל דברי תורה שבכתב ושבעל, פה, והם שרשי התורה. אמרתי בלבי, לפי קט שכלי זה אצלי בלתי אפשר כי הם עמוקים מאד מני ים, ובכל תורה ותורה נמצא כללים ופרטים וענינים רבים וסודות גדולות, על, כן יישבתי בדעתי, אם אינני יכול לעשות כלא מצוה על כל פנים אעביד חלק מהמצוה, ואציגה כל הצירופי אותיות הנמצאים בספריו הקדושים ואעמיד אותם על פי א"ב, ולחזור מאה ואחד פעמים בכדי להיות לי לזכרון בעלמא דין ובעלמא דאתי ולנצח נצחים. ובפרט ששמעתי מאדונינו מורינו ורבינו מוהרנ"ת זצוק"ל זיע"א שסיפר לנו, שאחד מאנשי שלומינו ממקורביו שאל אותו איך אזכה לאחר פטירתי לשאול את עצמי לרבינו ז"ל. והשיב לו בזה הלשון: האתה אינך יודע איך לשאול עצמך לרבינו ז"ל, הלא אתה זוכר הצירופי אותיות מספרי רבינו ז"ל, והזכיר לו אז כמה צירופי אותיות. ויעמוד לי זכות צירופיו ורמזיו וסודותיו הנפלאים והנוראים לי ולזרעי ולזרע זרעי עד סוף כל הדורות, שנהיה דבקים תמיד בתורת ה' אשר מסר לנו על ידי משה נביאו נאמן ביתו ועל ידי כל הצדיקים האמתיים נאמני בית ה'. ושיהיה תיקון לנפשותינו ורוחותינו ונשמותינו לעולמי עד ולנצח נצחים. ואמרות ה' צרופה מגן הוא לכל החוסים בו. צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה. נועם תפארת נחלתנו. בצלו נחיה. ישמעו המתהללים ויאמרו דבריו השמיענו:

(א) חיי"מ סי' קפט. (ב) שם סי': ריח, רכט, שכב. (ג) פסחים נ. (ד) חיי"מ סי': רפז, שסא; שיחות הר"ן סי': קלא, קצו, קצט, ריא.


אות א

הוא בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה וּואו באמצע ו, ה א הוא צורת אותיות ר'י'ו' – לז, ו א הוא ב' יודין וּואו באמצע – סו, ב א הוא צורת יוד ואו דלת – קפה א"ב וכו' יש בו ששה פאין – פג אבות הם בחי' שדי (כי תלת אבות הם בחינת ש' ור"ת של י'י א'לקינו י'י שהם י"ד אותיות הוא ר"ת של א'ברהם י'צחק י'עקב וזהו ש-די) – מב אביב היינו אלף עם בית יוד עם בית – מט, ד אבן תרגומו אב ובן – ז, ה; ט, ה; נא א'בנים ש'למות ת'בנה ראשי תבות אשת – יח, ו אברהם בגימטריא רמ"ח – ח"ב כו א'ברהם י'צחק י'עקב ראשי תיבות י'י א'לקינו י'י והוא בגימטריא י"ד, והאבות הם שלשה היינו ש' ויחד הם ש-די – מב אברה'ם יצח'ק יעק'ב סופי תיבות בקם – נז, ג אברהם לשון אבוא רם – פז אדם אי אפשר לקרותו בלא אלף – ח"ב פב אדם אותיות א'לף דם – ו, ה אדם אותיותיו כסדר: א,ד,ם. – ח"ב פב א'ד'ם' א' הוא כנגד החכמה ד' הוא רמז להד' יסודות מ' כנגד בחינת תענית – עיין פנים לז, ג אדם בגימטריא שם מ"ה – ח"ב פב אדם בגימטריא ג' פעמים י, ה – קא אדם בגימטריא הוי"ה במלוי אלפין – ח"ב פב אדם ראשי תבות ד'רך מ'צוותיך א'רוץ – שיחה"ר קטז אדני בגימטריא היכל – נה, ז, קצד; שיחה"ר צו, קה אדני בגימטריא ס"ה – לח, ב אדני ה' פעמים בגימטריא נערה – לב אדני הוא בחינת ריו דין (כי ר'י'ו' הוא צורת א ונעשה אדני) – לז, ו א'דני ש'פתי ת'פתח ראשי תבות אשת – י, ד אהבה בגימטריא אחד – ד, ד; נד, ו אהבה בגימטריא וָהֵב – הגהות ליקו"מ נו אהיה במילואו כזה אלף קי יוד קי עולה שם קס"א – ו, ז א'ויבי י'שובו י'בושו ר'גע ראשי תבות אייר – רעז אָוֶן ראשי תבות ו'וי א'בדה נ'פש – לא, ט א'ור מ'ים ר'קיע ראשי תבות אֹמֶר – לז, ו אושפיזא היינו איש, פי, זה – ח"ב עז; חיי"מ סי' קסג אות הוא בצבא לשון צבאות – לא, ה אותיות הם בחי' ר"ע (כי יש כ"ז אותיות וכל אות כלול מעשרה ויחד הם ר"ע אותיות) – לח, ב א'ז'ח' הוא ד' – חיי"מ סי' פה אחד גימטריא אהבה – ד, ד; נד, ו אחד ראשי תבות ד'ברי א'לקים ח'יים – השמטות חיי"מ סי' א'חד מ'הם ל'א נ'ותר ראשי תבות אלמן – חיי"מ סי' תסט א'חת מ'הנה ל'א נ'שברה ראשי תבות אלמן – ספר המדות אלמן ב, ב אייר ראשי תבות א'ויבי י'שובו י'בושו ר'גע – רעז אֵיפָה היינו אֵי פֶּה – מט, ו איש, פי, זה נוטריקון אושפיזא – ח"ב עז; חיי"מ סי' קסג איתן אותיות תניא – ח"ב ה, טו אֹכֶלֶת ראשי תבות א'תה ת'שלם ל'איש כ'מעשהו – קפז א'כן ר'וח ה'וא ב'אנוש ראשי תבות ארבה – סד, ו אל במילואו ב' פעמים בגימטריא קרע – כא, ט אל אלקים במילואו כזה אלף למד. אלף למד הי יוד מם בגימטריא תהלים – רה אל אלקים ה' דבר עם הד' תבות עולים שמחה – ב, ה אל דמי נעשה מתיבת אלקים – צז א'ל ש'די י'תן ל'כם ר'חמים ראשי תיבות ישראל – ח"ב סב אלדד היינו אֵל דַּד – צז א'לה מ'ועדי י'י ראשי תבות אמי – ל, ה אלקים בגימטריא כוס – חיי"מ סי' תקעז אלקים ב' פעמים בגימטריא עקב – מא אלקים ב' פעמים עם היו"ד אותיות בגימטריא יעקב – מא אלקים ברבוע ובמילוי עולה אֹר – רעז אלקים ג' פעמים בגימטריא גרון – מו אלקים היינו יה אלם – קעז אלקים נעשה ממנה תיבת אל דמי – צז אלול ראשי תבות א'ת ל'בבך ו'את ל'בב – קמא; חיי"מ סי' לט אלול ראשי תיבות ו'אם ל'א תאבה האשה ל'לכת א'חריך – ח"ב פז אלול ראשי תבות ל'בושה ו'תשחק ל'יום א'חרון – כא, יא אליהו בגימטריא בן – קיז אליעזר ראשי תבות ע'ין ל'א ר'אתה א'לקים ז'ולתך י'עשה – ח"ב ז, יג אלם י, האותיות אלקים – קעז אלמן ראשי תבות א'חד מ'הם ל'א נ'ותר – חיי"מ סי' תסט אלמן ראשי תבות א'חת מ'הנה ל'א נ'שברה – ספר המדות אלמן ב, ב אלמן ראשי תבות מ'ה נ'מלצו ל'חכי א'מרתך – קצט אָלֶף אי אפשר לקרותו בלא פ' – פג א'לף דם אותיות אדם – ו, ה אלף תיו ה' הוא בגימטריא ה' פעמים ורב חסד – חיי"מ סי' קלו אלָפים אותיות פלאים – שיחה"ר ד אַמָּה ראשי תיבות א'ש, מ'ים, ה' מוצאות הפה – ט, ג; קיב א'מה ת'כלנה מ'למעלה ראשי תיבות אמת – ט, ג אמונה בגימטריא בנים – שיחה"ר לד; חיי"מ סי' תעז אמי ראשי תיבות א'לה מ'ועדי י'י – ל, ה א'מן כ'ן י'הי ר'צון ראשי תיבות כ'י א'ני י'י ר'ופאך – ח"ב מב; חיי"מ סי' נג אֹמֶר ראשי תיבות א'ור מ'ים ר'קיע – לז, ו אֹמֶר ראשי תיבות א'ש מ'ים ר'וח – ח"ב ה, ב אמת הוא ראש תוך וסוף האותיות – קיב אמת ראשי תיבות א'מה ת'כלנה מ'למעלה – ט, ג א'נא נ'פשי י'הבית ראשי תיבות אני – קעג א'נ'י' (עיין פנים) – עג אני ראשי תיבות א'נא נ'פשי י'הבית – קעג אנכי ראשי תיבות א'נא נ'פשי כ'תיבת י'הבית – קעג אסק אותיות שם קס"א – ו, ז אסתר בגימטריא שושנה – ח"ב עד אף אותיות פ"א – פג אפי ראשי תיבות פ'ותח א'ת י'דיך – סו, ב ארבה אשי תיבות א'כן ר'וח ה'וא ב'אנוש – סד, ו ארבע מאות בגימטריא סנפיר – שיחה"ר רמב ארבע מאות בגימטריא רע עין – שיחה"ר רמב ארגמן ראשי תיבות א'וריאל ר'פאל ג'בריאל מ'יכאל נ'וריאל – ח"ב ה, יב אש בגימטריא א, כ, ך, פ, ף, ק, (שהם ששה אותיות שא"א לקרותם בלא פא) – פג אש בגימטריא כסף במילואו – חיי"מ סי' תר א'ש מ'ים ה' מוצאות הפה ראשי תיבות אמה – ט, ג; קיב אש ומים היינו שמים – יז, ב; פ; פח; קיד א'ש מ'ים ר'וח ראשי תיבות אֹמֶר – ח"ב ה, ב א'ש ר'וח מ'ים ע'פר ראשי תיבות מ'שפיל ר'שעים ע'די א'רץ – ח, ה אשה בגימטריא דבש – קצט אשה ראשי תיבות ה'נותן א'מרי ש'פר – מז א'שרי נ'שוא פ'שע ראשי תיבות נאף – רה אשת ראשי תיבות א'בנים ש'למות ת'בנה – יח, ו אשת ראשי תיבות א'דני ש'פתי ת'פתח – י, ד אשת ראשי תיבות ש'בו א'יש ת'חתיו – עט את היינו האותיות מא' עד ת' – צד א'ת ל'בבך ו'את ל'בב ראשי תיבות אלול – קמא; חיי"מ סי' לט את' נפש' הגר' כי' סופי תיבות תשרי – ח"ב ח, יא א'ת'ה' כזה אלף תיו ה' עולה ה' פעמים ורב חסד – חיי"מ סי' קלו א'תה ג'בור ל'עולם א'דני ראשי תיבות שם אגלא – ה, ה א'תה ס'תר ל'י ראשי תיבות שם סאל – ה ריג א'תה ס'תר ל'י מ'צר ראשי תיבות סמאל – ריג א'תה ת'שלם ל'איש כ'מעשהו ראשי תיבות אֹכֶלֶת – קפז א'תרוג ה'דס ע'רבה הר"ת בגי' בְּיֵין עם האותיות. – ספר המידות אכילה ב, יג, בגדים ב, ז

אות ב

ב' ראשית היינו בראשית – מט, ו באר אותיות רַבָּא קעז באר ראשי תיבות ב'שמעו א'ת ר'נתם כז, ה ב'דבר י'י ש'מים נ'עשו ראשי תיבות נביא (כי האלף הוא רקיע) – ח"ב א, ט בְּהִבָּרְאָם אותיות באברהם – סז, ז; ח"ב ב, ג ב'זעת א'פיך ת'אכל ל'חם ר"ת בגימטריא עם הד' תיבות על השחיטה לז, ו בְּיֵין בגימטריא עם האותיות הר"ת של א'תרוג ה'דס ע'רבה – ספר המדות אכילה ב, יג, בגדים ב, ז בַּיָם בגימטריא בַּכֹּל – לח, ז ב'ית ת'חלק ש'לל ראשי תיבות שבת – מט, ז; שיחה"ר פו בכי ראשי תיבות ב'צל כ'נפיך י'חסיון – ספר המדות המתקת, דין לג בכיה בגימטריא המילוי של שם ס"ג – קעה בכיה ראשי תיבות ב'ני י'שראל כ'חול ה'ים – ח"ב ל בכיה ראשי תיבות ב'שמך י'גילון כ'ל ה'יום – קעה; חיי"מ סי' יג, צו בַּכֹּל בגימטריא בַּיָם לח, ז בלעם הוא כנגד התורה (כי ב' הוא התחלת התורה ל' הוא סוף התורה ע' כנגד ע' פנים של תורה מ' כנגד מ' יום שניתנה התורה) לו, ב בן בגימטריא אליהו קיז בן ימין היינו בנימין נה, א ב'ני י'שראל כ'חול ה'ים ראשי תיבות בכיה – ח"ב ל בנים בגימטריא אמונה שיחה"ר לד; חיי"מ סי' תעז בנימין היינו בן ימין נה, א ב'צל כ'נפיך י'חסיון ראשי תיבות בכי – ספר המדות המתקת דין, לג בקי ב' פעמים בגימטריא שם קס"א – ס"ג ו, ז בקי אותיות שם יבק ו, ז, – ח"ב טו בקי ב' פעמים עולה בגימטריא דרך – ו, ז בקם סופי תיבות אברה'ם יצח'ק יעק'ב – נז, ג בקם ראשי תיבות ב'שמן ק'דשי מ'שחתיו – נז, ג ברא-שית אותיות בראשית – סג ברא, תיש אותיות בראשית – ח"ב יב בראשית אותיות ב' ראשית מט, ו בראשית אותיות ברא, שית סג בראשית אותיות ברא, תיש – ח"ב יב בראשית אותיות ברית אש סג בראשית אותיות ירא בשת כב, י, – ח"ב עב בראשית אותיות ירא שבת – ח"ב עב בראשית אותיות ראשי בת יג, ד, לח, ז ב'ראשית לעיני כל ישרא'ל הם צירוף לב י, ז לו, ו, רסו במ"מ הרב מטשערין, חיי"מ סי' נז ברית אש אותיות בראשית סג ברכה ראשי תיבות כ'י ר'וח ה'חיה ב'אופנים – ח"ב סט ברסלב אותיות בשר לב (ע"פ המדרש "אל תקרי בשר אלא בֹסר) – חיי"מ סי' שלט ב'רצות י'י ד'רכי א'יש ראשי תיבות ד'אגה ב'לב א'יש י'שחנה – השמטות חיי מוהר"ן ב'שבעים נ'פש י'רדו א'בותיך ראשי תיבות נביא – ח"ב ח, ה בשלום אותיות מלבוש – מא בשלום בגימטריא חשמל – מא בשלום בגימטריא ש"ע נהורין עם ח' חיוורתא ה מא ב'שם י'י א'לקינו נ'זכיר ראשי תיבות נביא – ספר המדות תפלה ב, יד ב'שמך י'גילון כ'ל ה'יום ראשי תיבות בכיה – קעה; חיי"מ סי' יג, צו ב'שמן ק'דשי מ'שחתיו ראשי תיבות בקם נז, ג ב'שמעו א'ת ר'נתם ראשי תיבות באר כז, ה בשר לב אותיות ברסלב (ע"פ המדרש: אל תקרי בשר אלא בֹסר) – חיי"מ סי' שלט בשרא ראשי תיבות ש'שים ר'בוא ב'כרס א'חד – ח"ב א, ב ב'ת ע'ין ש'ין אותיות עשב – חיי"מ סי' צב ב'תולה נ'שאת ל'יום ה'רביעי ראשי תיבות לבנה – ספר המדות חיתון ב

אות ג

ג'אלת ש'בט נ'חלתך ה'ר ר"ת ה'נ'ג'ש' (שהם האותיות החקוקים על הדריידל) שיחה"ר מ גבורה בגימטריא יָרָה עם הכולל לח, ז גולָה ראשי תיבות ו'נשאר ג'ם ה'וא ל'אלקינו – ח"ב עו גילדנא הוא אותיות שם אג"ל ושם אדני בשלימות ה, ה גלמי ראשי תיבות י'י מ'לך ג'אות ל'בש – ח"ב ה, טו גם בחינת חלה שהוא שיעור מ"ג ביצים נה, ח גס רוח הוא ההיפך משם ס"ג קלה גרון בגימטריא ג' פעמים אלקים מו גרים ראשי תיבות ר'עם ג'בורותיו מ'י י'תבונן – ח"ב ח, ד

אות ד

ד'אגה ב'לב א'יש י'שחנה ראשי תיבות ב'רצות י'י ד'רכי א'יש – השמטות חיי"מ סי' דָבָר ראשי תיבות ד'שנת ב'שמן ר'אשי קעז ד'ברי א'לקים ח'יים ראשי תיבות אחד – השמטות חיי"מ סי' דבש בגימטריא אשה קצט דַּוָי אותיות יוד – ח"ב פב דַּיּוֹ הוא בחינת דְּיוֹ – קצב; חיי"מ סי' סט דין ה' פעמים בגימטריא נער – לב דין ה' פעמים בגימטריא ש"ך דינים – לב דלת ב' פעמים הוא צורת מם סתומה – קלה דלת יוד וּואו הוא צורת אלף – קפה דלת כשממשיך לתוכה י' נעשית ה' – מט, ג דָּם הוא אותיות דֹּם – ו, ב דֹּם הוא אותיות דָּם ו, ב דָּם הוא בגימטריא אחורי שם אהיה (כזה א, אה, אהי, אהיה) ו, ב דרך עם הג' אותיות והכולל עולה ימין במילואו עם הכולל ו, ז דרך בגימטריא שמות קס"א ס"ג ו, ז ד'רך מ'צוותיך א'רוץ ראשי תיבות אדם שיחה"ר קטז דרך עולה בגימטריא ב' פעמים בקי ו, ז דרך בגימטריא ב' פעמים שם יבק ו, ז דרך הוא רכד אורות – ח"ב פז ד'שנת ב'שמן ר'אשי ראשי תיבות דָבָר קעז

אות ה

ה בשלשה ציורין שלה בגימטריא חלב עם ב' הכלליות צז ה בחינת ה' מוצאות הפה ט, ג, נז, ח ה דלת היתה וחזרה ונעשית ה' מט, ג ה הוא בחינת ההבל פה עז ה הוא בחינת חמשה חומשי תורה קא ה היא דלת עם יוד מט, ה ה היינו יוד ודלת מט, ג, צז ה כשנתארך רגל ההא נעשה אות קסז, ד ה' חסדים כנגדם נזכר בתורה ה' פעמים צדקה סז, ה ה' כנפי ריאה הם כנגד חמשה חומשי תורה ח, ט רסז ה' מוצאות הפה הם בחינת ה' ט, ג, נז, ח הבל פה הוא בחינת ה' עז הויה במילואו כזה יוד קי ואו קי עולה שם ס"ג ו, ז הויה במילוי אלפין בגימטריא אדם – ח"ב פב הויה ג' פעמים עולה חֹלָם – ח"ב ג הויה הוא בחינת יד (כי יש בו במילואו יוד אותיות וד' אותיות) מו הויה ג' פעמים ואלקים ג' פעמים בגימטריא שלו מו הויה אלקים באחורים בגימטריא רעב סב, ה ה'זה כ'גודל ח'סדך ו'כאשר נ'שאת ראשי תיבות חנוכה – ח"ב ז, יא ה'יולי נ'בדל ג'לגל ש'פל ראשי תיבות ה'נ'ג'ש' (שהם האותיות החקוקים בדריידיל) שיחה"ר מ היכל בגימטריא אדני נה, ז, קצד; שיחה"ר צו, קה הלכה ראשי תיבות ה'ריעו ל'יי כ'ל ה'ארץ – ח"ב ב, ג ה'מעטריכי ח'סד ו'רחמים ראשי תיבות חוה – ח"ב טז ה'ן ת'וי ש'די י'ענני ראשי תיבות שתיה סא, ו ה'נ'ג'ש' ראשי תיבות ג'אלת ש'בט נ'חלתך ה'ר שיחה"ר מ ה'נ'ג'ש' ראשי תיבות ה'יולי נ'בדל ג'לגל ש'פל שיחה"ר מ ה'נותן א'מרי ש'פר ראשי תיבות אשה מז העֹרף הוא אותיות פרעה סב, ה, קסג הפר אותיות פרה – ח"ב עד הקף ב' פעמים עולים ש"ע נהורין – ח"ב ז, יא ה'ר ש'דה ב'ית ראשי תיבות הָב י, ד ה'ריעו ל'יי כ'ל ה'ארץ ראשי תיבות הלכה – ח"ב ב, ג השב ראשי תיבות ה'ר ש'דה ב'ית י, ד ה'שקיפה מ'מעון ק'דשיך ראשי תיבות קמה רלד ה'שתחוו ל'יי ב'הדרת ק'דש ראשי תבות קבלה יא, ו

אות ו

ו אי אפשר לקרותו בלא ו שניה (ואו)פ ו ג' פעמים בגימטריא יח – ח"ב פג ו הוא בחינת המשכת הקול עז ו הוא צורת מקל א ו הוא צורת ניקוד פתח סו, ב ו'אין ע'בירה מ'כבה ת'ורה ראשי תיבות מעות רד, שיחה"ר קלו ואל'ה שמו'ת בנ'י ישרא'ל הבאי'ם סופי תיבות תהלים – ח"ב עג ו'אם ל'א תאבה האשה ל'לכת א'חריך ראשי תיבות אלול – ח"ב פז ו'אם מ'פאת פ'ניו י'מרט ר'אשו ראשי תיבות פורים – חיי"מ סי' צ ו'דע מ'ה ש'תשיב ל'אפיקורס ראשי תיבות שלום סב, ב וָהֵב בגימטריא אהבההגהות ליקו"מ נו ו'היה מ'עשה ה'צדקה ש'לום ראשי תיבות משהו נז, ח ו'המשכילים י'זהירו כ'זוהר ה'רקיע ראשי תיבות שם יוה"ך – חיי"מ סי' קצה והנה קמ"ה אלומתי הוא בחינת שם קמ"ה – רלד ו'השלך ל'פני פ'רעה י'הי ל'תנין ראשי תיבות ויפלל – ח"ב ח, ג ו'וי א'בדה נ'פש ראשי תיבות אָוֶן לא, ט ו'יאמר י'י ס'לחתי כ'דבריך ראשי תיבות כוסי – קעז; חיי"מ סי' קיז ויבן ראשי תיבות ו'תקעתיו י'תד ב'מקום נ'אמן – ח"ב א, ב ו'יעקב נ'סע ס'כותה ו'יבן ראשי תיבות סוון – (ועי' במ"מ הרב מטשערין) רסו ויפל ראשי תיבות פ'ה ל'הם ו'לא י'דברו – יט, ד ויפלל ראשי תיבות ו'השלך ל'פני פ'רעה י'הי ל'תנין – ח"ב ח, ג ו'יצא י'צחק ל'שוח ב'שדה ראשי תיבות יבול – ח"ב יא ו'יצא י'צחק ל'שוח ב'שדה ראשי תיבות יוֹבל – ח"ב א, יד ו'ירא י'י כ'י ס'ר ל'ראות ראשי תיבות כסליו – ח"ב ז, יא וישכב אותיות יש כ"ב – ח"ב עט, שיחה"ר פו ו'ישם ל'ך ש'לום ראשי תיבות שלו – חיי"מ סי' עח, מו ו'כל ב'ניך ל'מודי י'י ראשי תיבות יוֹבל – ח"ב ז, י ו'כתותי מ'פניו צ'ריו ראשי תיבות צום נז, ו ו'מגיד ל'אדם מ'ה ש'יחו ראשי תיבות שלום רלט ו'נח מ'צא ח'ן ב'עיני י'י ראשי תיבות מביחו – חיי"מ סי' תסג ו'נשאר ג'ם ה'וא ל'אלקינו ראשי תיבות גולה – ח"ב עו ו'צבא ה'שמים ל'ך מ'שתחוים ראשי תיבות מלוה – ח"ב א, יג ורב חסד ה' פעמים בגימטריא אלף תיו הא אותיות אתה – חיי"מ סי' קלו ורבים מישנ'י אדמ'ת עפ'ר יקיצ'ו סופי תיבות יתרו – ח"ב עב ורידין בגימטריא מנצפ"ך לז, ו ורידין אותיות ריו דין לז, ו ורפא ירפא עם התיבות עולה פדיון נפש – ח"ב ג ו'תורתך ל'א ש'כחתי ראשי תיבות שלו מו ו'תען ל'הם מ'רים ש'ירו ראשי תיבות שלום כז, ו ו'תקעתיו י'תד ב'מקום נ'אמן ראשי תיבות ויבן – ח"ב א, ב

אות ז

ז' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן קס"א קנ"א קמ"ג הם גי' תרפ"ו אורות ב, ב ז'ה ה'יום ע'שה י'י ראשי תיבות זיעה – ח"ב ו זיעה ראשי תיבות ז'ה ה'יום ע'שה י'י – ח"ב ו ז'כרו ת'ורת מ'שה ראשי תיבות תמֻז (חסר ו') ריז ז'מן מ'תן ת'ורתינו ראשי תיבות תמֻז (חסר ו') ריז ז'מן ק'וף צ'דיק י'שניםראשי תיבות יצחק עיין פנים – ח"ב עט זקן הוא חצי ממספר שדי ספר המדות יראה ב, במ"מ הרב מטשערין זקן היינו זה קנה חכמה כז, ד, – ח"ב ד, ח

אות ח

חוה אותיותיה שלא כסדר ח,ו,ה, – ח"ב פב חוה ראשי תיבות ה'מעטריכי ח'סד ו'רחמים – ח"ב טז חומה כשנתקלקל החומה נעשה חימה נט, ה, סח חותם בגימטריא נדתכב, א חותם ב' פעמים עם הב' תיבות בגימטריא תשרי כב, יא ח'זה צ'יון ק'רית מ'ועדנו ראשי תיבות מצחק סיפו"מ סוף מעשה ממלך ענו ח"י ברכאן דצלותא הוא כנגד הטבע אֵם כל חי רטז ח'יל ב'לע ו'יקאנו ראשי תיבות שם חב"ו הגהות ליקו"מ נו חכמה אותיות כח, מה – ח"ב פב חכם ראשי תיבות כ'לי ח'מס מ'כרותיהם ספר המדות בית ב, ח, סגולה ו ח'כם ר'שע ת'ם ש'אינו י'ודע ראשי תיבות שחרית ל, ו ח'כם ש'ד י'הודאי ראשי תיבות שיח כח, ג חלב בגימטריא ה' בג' ציורין שלה עם הב' הכלליות צז חלב ראשי תיבות ח'ם ל'בי ב'קרבי – ח"ב א, ד חלב ראשי תיבות ל'בי ח'לל ב'קרבי – ח"ב א, ד חליפות ראשי תיבות פ'י י'דבר ח'כמות ו'הגות ל'בי ת'בונות – ח"ב ז, ד חֹלָם בגימטריא ג' פעמים הויה – ח"ב ג ח'ם ל'בי ב'קרבי ראשי תיבות חלב – ח"ב א, ד חמץ ומצה אין ביניהם אלא משהו נז, ח חמשה חומשי תורה הוא בחינת אות ה' קא חמשה חומשי תורה הם כנגד חמשה כנפי ריאה ח, ט, צב, רסז חמשה כנפי ריאה הם כנגד חמשה חומשי תורה ח, ט, צב, רסז חמשים הוא בגימטריא ב' פעמים כ"ה (והוא כי בכל יד יש חמשה אצבעות והכאת יד ימין ביד שמאל הוא חמשה פעמים חמשה בגימטריא כ"ה והכאת יד שמאל ביד ימין ג"כ בגימטריא כ"ה ו, ב' פעמים כ"ה בגימטריא חמישים) מה חן ת אותיות נחת א חנו כה היינו חנוכה – ח"ב ב, ו חנוכה הוא צירוף נון מלא רו'ח חכמ'ה כי סמ'ך משה את ידי'ו עליו – ח"ב ז, יג חנוכה היינו חנו כה – ח"ב ב, ו חנוכה ראשי תיבות ה'זה כ'גודל ח'סדך ו'כאשר נ'שאת – ח"ב ז, יא חסד בא"ת ב"ש הוא קס"ח כנגד קס"ח אותיות שיש במזמור לתודה – ח"ב ב, ו חסד בגימטריא שם ע"ב – ח"ב ח, י חרון אף בגימטריא משה רטו חש (בחינת שתיקה) ומל (בחינת מילה) הם אותיות חשמל פב חֲב מָה אותיות מחשבה – ח"ב פב חשך סופי תיבות ישל'ח עזר'ך מקד'ש יט, ח חשמל היינו חש מל פב חשמל בגימטריא בשלום מא חשמל בגימטריא מלבוש לה, ו, מא חשמל בגימטריא שלחן בצירוף העשר ספירות שמלביש אותם החשמל – חיי"מ סי' תעו חשמל לב בגימטריא שמע לה, ו חתך בגימטריא ב' פעמים רוח סו, ב, – ח"ב ה, ז, יב חתך סופי תיבות פותח' את' ידיך' סו, ב, – ח"ב ז, יב

אות ט

טבע אם כל חי כנגדה נתתקן ח"י ברכאן דצלותא רטז ט'בעו ב'ארץ ש'עריה ראשי תיבות בֶט רפו טל בגימטריא שם יק"ו במילוי אלפין יא, ד טל ב' פעמים בגימטריא עז עם הכולל יא, ד טל תורה כנגדם הוא בחינת ל"ט מלאכות קנט טנת"א היא התורה יג, ד טרף נתן ליראיו כשנתהפך נעשה טירוף הדעת יז, ג

אות י

י' ז' פעמים בגימטריא ע' צד י' י"ק יק"ו יקו"ק עולים ע"ב – ח"ב ח, א י'י א'לקינו י'י ראשי תיבות א'ברהם י'צחק י'עקב מב י'י מ'לך ג'אות ל'בש ראשי תיבות גלמי – ח"ב ה, טו י"ב שבטים יש בהם מ"ט אותיות כנגד מ"ט אותיות שיש בשמע ובשכמל"ו לו, ג י"ב תיבות שבב' הפסוקים שמע ובשכמל"ו הם כנגד י"ב שבטי י, ה לו, ג י'בוא ב'רנה נ'ושא א'לומותיו ראשי תיבות נביא ה, ב יבול ראשי תיבות ו'יצא י'צחק ל'שוח ב'שדה – ח"ב יא יבק ב' פעמים עולה בגימטריא דרך ו, ז יבק ב' פעמים עולה בגימטריא שמות קס"א ס"ג ו, ז יבק אותיות בקי – ח"ב טו יבק ראשי תיבות י'חוד ב'רכה ק'דושה – ח"ב טו יד בחינת יוד סו, ב יד במילואו בגימטריא נדת כב, ב יד ג"פ בגימט' כמספר האותיות שבשם יקו"ק פשוט ומילויו ומילוי דמילוי קפ יד ג' פעמים בגימטריא שם מ"ב מא, מו, קפ יד ג' פעמים בגימטריא שם אקי"ק ושם יק"ו קפ יד הוא בחינת שם הויה (כי במילויו יש יוד אותיות וד' אותיות) מו יד יש בו חמשה אצבעות, והכאת יד ימין ביד שמאל הוא חמשה פעמים חמשה, בגימטריא כ"ה. והכאת יד שמאל ביד ימין גם כן כ"ה. ב' פעמים כ"ה בגימטריא חמישים מה ידך בגימטריא שם בוכ"ו סז, ז י, ה אלם אותיות אלקים קעז י, הו, ה יקרבנו בגימטריא שולחן – חיי"מ סי' תעו יהו'ה רוע'י ל'א אחס'ר סופי תיבות ריאה – ח"ב ח, יב יהושע ראשי תיבות י'קומון ה'קיצו ו'רננו ש'וכני ע'פר – ח"ב ז, יג י'ו' הוא בחינת התורה כי י' הוא בחינת עשרת הדברות ואו ע"ש הלוחות שארכן ורחבן ואו לד, ו, לח, ז יובל ראשי תיבות ו'יצא י'צחק ל'שוח ב'שדה – ח"ב א, יד יובל ראשי תיבות ו'כל ב'ניך ל'מודי י'י – ח"ב ז, י יוד אותיות דַּוָי – ח"ב פב יוד בגימטריא כף – ח"ב פב יוד בחינת יד סו, ב יוד ואו היינו מלאפום ח, ט, לד, ה יוד ואו שהוא נקודת מלאפום הוא כנגד יוד מיני דפקין וא"ו על שם המשכת הרוח ח, ט יוד וד' היינו ה'מט, ג, צז יוד ונון הוא צורת אות צ'סז, ד יוה"ך סופי תיבות כי' מלאכיו' יצוה' לך' – חיי"מ סי' קצה יוה"ך ראשי תיבות ו'המשכילים י'זהירו כ'זהר ה'רקיע – חיי"מ סי' קצה יוחאי סופי תיבות כי' לא' תשכח' מפי' זרעו' התחלת ליקו"מ יום טוב בגימטריא שם ס"ג עם היוד אותיות של שם הויה קלה י"ח בגימטריא ג' פעמים ואו – ח"ב פג י'חוד ב'רכה ק'דושה ראשי תיבות יבק – ח"ב טו ים סוף אותיות מיוסף – חיי"מ סי' תרט י'ם ש'ברת ר'אשי ת'נינים ראשי תיבות תשרי – ח"ב ח, יא ימין במילואו עולה דרך עם הג' אותיות ו, ז יעקב בגימטריא ב' פעמים אלקים עם היוד אותיות מא יצחק אותיות קץ חי – ח"ב עט יצחק ראשי תיבות ז'מן ק'וף צ'דיק י'שנים עיין פנים – ח"ב עט י"ק ג' פעמים בגימטריא אדם קא י'קומון ה'קיצו ו'רננו ש'וכני ע'פר ראשי תיבות יהושע – ח"ב ז, יג ירא בשת אותיות בראשית לח, ז, – ח"ב עב ירא שבת אותיות בראשית – ח"ב עב יראה בגימטריא ירה עם הכולל הגהות ליקו"מ לח ירה עם הכולל בגימטריא גבורה לח, ז ירה עם הכולל בגימטריא יראה הגהות ליקו"מ לח ירושלים היינו יראה שלם נט, א – ח"ב א, ד יש כ"ב אותיות וישכב – ח"ב עט י'שלח ע'זרך מ'קדש סופי תיבות חשך יט, ח ישראל ראשי תיבות א'ל ש'די י'תן ל'כם ר'חמים – ח"ב סב יתגדל אותיות תגי דל קעז יתקדש אותיות תק שדי קעז יתרו סופי תיבות ורבים מישנ'י אדמ'ת עפ'ר יקיצ'ו – ח"ב עב

אות כ

כ' אי אפשר לקרותו בלא פ' פג כ' בגימטריא יוד – ח"ב פב כוס בגימטריא אלקים – חיי"מ סי' תקעז כוסי ראשי תיבות ו'יאמר י'י ס'לחתי כ'דברך – קעז; חיי"מ סי' קיז כותל היינו כ"ו תל – כה, ד כ"ח אתוון דעובדא דבראשית הוא בחינת כח מעשיו מד כ"ח אתוון דעובדא דבראשית הוא כנגד כח פרקין דידים מד כח זה בחינת כ"ח אתוון דעובדא דבראשית מד, – ח"ב עא, עח כח מה אותיות חכמה – ח"ב פב כח מעשיו הוא בחינת כ"ח אתוון דמעשה דבראשית מד כ"ח פרקין דידים הוא בחינת כ"ח אתוון דעובדא דבראשית מד כ'י א'ין מ'חסור ל'יראיו ראשי תיבות מלאך – ח"ב א, ו כ'י א'ני י'י ר'ופאך ראשי תיבות א'מן כ'ן י'הי ר'צון – ח"ב מב; חיי"מ סי' נג כי בי בגימטריא מ"ב – מו כי בי בגימטריא ג' פעמים יד – מו כי' לא' תשכח' מפי' זרעו' סופי תיבות יוחאי – התחלת ליקו"מ כ'י ל'אלקים מ'גיני א'רץ ראשי תיבות מלאך – ח"ב ה, ט כי' מלאכיו' יצוה' לך' סופי תיבות שם יוה"ך – חיי"מ סי' קצה כ'י מ'לאכיו י'צוה ל'ך ראשי תיבות מיכל – חיי"מ סי' תנו כ'י ר'וח ה'חיה ב'אופנים ראשי תיבות ברכה – ח"ב סט כי ש'פתי כ'הן י'שמרו ד'עת ו'תורה ראשי תיבות שידוך – ח"ב פט כלאם אותיות מלאך – ח"ב א, ז כ'לי ח'מס מ'כרותיהם ראשי תיבות חכם ספר המדות בית ב, ח, סגולה י כלת ראשי תיבות כ'פרה ל'כל ת'ולדותם קנא כסליו ראשי תיבות ו'ירא י'י כ'י ס'ר ל'ראות – ח"ב ז, יא כסף במילואו בגימטריא אש – חיי"מ סי' תב כס'ף נבח'ר לשו'ן צדי'ק סופי תיבות פרנק – חיי"מ סי' כ כף קלע בגימטריא שין – חיי"מ סי' תפח כ'פרה ל'כל ת'ולדותם ראשי תיבות כלת – קנא כרסיה ראשי תיבות ר'אש ה'שנה י'ום כ'פור ס'וכות – חיי"מ סי' פד כ'רסיה ש'ביבין ד'י נ'ור ראשי תיבות שדכן – חיי"מ סי' פד כשפר ראשי תיבות פ'שוט כ'פול ש'לוש ר'בוע – ח"ב ח, א כתר אי אפשר לקרותו בלא כ' הגהות ליקו"מ ו

אות ל

ל'א ת'בערו א'ש ב'כל מ'ושבותיכם ראשי תיבות מתאבל – ח"ב סז לב הוא כלליות התורה ב' מב'ראשית ול' מלעיני כל ישראל' – י, ז; לו; רסו במ"מ הרב מטשערין; חיי"מ סי' נז לב נתיבות ראשי תיבות נבל קכג ל'בושה ו'תשחק ל'יום א'חרון ראשי תיבות אלול כא, יא לב ראשי תיבות ל'ו ב'ית מ"מ הרב מטשערין רסו ל'בי ח'לל ב'קרבי ראשי תיבות חלב – ח"ב א, ד לבם בגימטריא ע"ב – ח"ב פג לבנה ראשי תיבות ב'תולה נ'שאת ל'יום ה'רביעי ספר המדות חיתון ב ל'התיר פ'ה א'למים ראשי תיבות אלף ס, ח ל'ו ב'ית ראשי תיבות לב מ"מ הרב מטשערין רסו לולב ר"ת ל'כו ל'חמו ב'לחמי ו'שתו ספר המדות אכילה ב, יג, בגדים ב, ז לחזות' בנועם' ה' ולבקר' בהיכלו' סופי תיבות תרומה – ח"ב עא ל"ט מלאכות כנגדם הוא בחינת טל תורה קנט לילית בגימטריא ששה פעמים פ' פג לילית בגימטריא תלמוד ריד לילית בגימטריא ת"פ פג לילית עם האותיות בגימטריא תהלים רה ל'כו ל'חמו ב'לחמי ו'שתו ר"ת לולב ספר המדות אכילה ב, יג, בגדים ב, ז ל'מטר ה'שמים ת'שתה מ'ים ראשי תיבות תהלם ספר המדות סגולה ד לעמר ראשי תיבות מ'איגרא ר'מא ל'בירא ע'מיקתא ספר המדות ספירת, העומר ג ל'פתח ח'טאת ר'ובץ ראשי תיבות רחל בחזרת אנפין מח לתודה אותיות תולדה – ח"ב ב, ג

אות מ

מאה בגימטריא מ"ס ז, ה מ'איגרא ר'מא ל'בירא ע'מיקתא ר"ת לעמר ספר המדות ספירת, העומר ג מאירת ראשי תיבות ת'וכו ר'צוף א'הבה מ'בנות י'רושלים – ח"ב ה, טז מ'אמר נ'אמן ראשי תיבות מן נו, ז מביחו ראשי תיבות ו'נח מ'צא ח'ן ב'עיני י'י – חיי"מ סי' תסג מ"ג ביצים שיעור חלה בחינת גם נה, ז מ"ג תיבות שבמזמור לתודה הוא נגד בחינת גם לי גם לך – ח"ב ב, ו מה בגימטריא הויה במילוי אלפין – ח"ב פב מ'ה נ'מלצו ל'חכי א'מרתך ראשי תיבות אלמן קצט מ'ה ש'היה ה'וא ראשי תיבות משה נח, ב, – ח"ב עט מה ש"ע אותיות מעשה – ח"ב ז, יג מה'ק'ם' מלכין הוא בחינת שם קמ"ה רלד מזמור לתודה הר"ת עולה מל כמספר ע' כנגד ע' קלין של היולדת – ח"ב ב, ו מזמור לתודה ראשי תיבות מל – ח"ב ב, ו מ'חלוקת ש'מאי ה'לל ראשי תיבות משה נו, ח מחקק בגימטריא רמ"ח – ח"ב כו, עב; ספר המדות שכרות ג, ד מחשבה אותיות חשוב מה – ח"ב פב מ'ט"ט ש'ר ה'פנים ראשי תיבות משה יג, ג מטר ראשי תיבות מ'ראה ט'עם ר'יח – ח"ב א, יב מי בגימטריא חמישים מה מידד היינו מֵי דַד צז מיכל ראשי תיבות כ'י מ'לאכיו י'צוה ל'ך – חיי"מ סי' תנו מל עולה ע' הגהות ליקו"מ יט, – ח"ב ב, ו מל ראשי תיבות מ'זמור ל'תודה – ח"ב ב, ו מלא פום היינו מלאפום ח, ט, לד, ה מלאך אותיות כְּלָאֵם – ח"ב א, ז מלאך בגימטריא סוכה – ח"ב ה, יד מלאך ראשי תיבות כ'י א'ין מ'חסור ל'יראיו – ח"ב א, ו מלאך ראשי תיבות כ'י ל'אלקים מ'גיני א'רץ – ח"ב ה, ט מלאפום הוא יוד וּואו לד, ה מלאפום היינו מלא פום ח, ט, לד, ה מלבוש אותיות בשלום מא מלבוש בגימטריא חשמל לה, ו, מא מלוה ראשי תיבות ו'צבא ה'שמים ל'ך מ'שתחוים – ח"ב א, יג מם סתומה היא צורת שני דלתין קלה ממון עם האותיות בגימטריא ק"מ קלין כג, א ממון ראשי תיבות מ'שם נ'תעשר מ'שה (והואו הוא בחינת הלוחות שארכן ואו ורחבן ואו שמשם נתעשר משה)ס, א מן היינו מ'קוה של שער נ'ון נו, ז מן ראשי תיבות מ'אמר נ'אמן נו, ז מנצפ"ך בגימטריא ורידין לז, ו מנצפ"ך בגימטריא ריו דין לז, ו מ"ס בגימטריא מאה ז, ה מִסְפָּר היינו מִסֵּפֶר – ח"ב ל מעות ראשי תיבות ו'אין ע'בירה מ'כבה ת'ורה רד, שיחה"ר קלו מעט בגימטריא קיט – חיי"מ סי' תקנו מעקל אותיות עמלק – ח"ב ה, יא מערב ראשי תיבות ר'חל מ'בכה ע'ל ב'ניה – ח"ב סז מעשה היינו מה ש"ע – ח"ב ז, יג מ'מצרים ו'לא י'ראו פ'ני ר'יקם ראשי תיבות פורים – ח"ב עד מצחק ר"ת ח'זה צ'יון ק'רית מ'ועדנו סיפו"מ סוף מעשה ממלך ועניו מצר אותיות צמר כט, י מצרימה' את' יעקב' איש' וביתו' סופי תיבות תשובה – ח"ב עג מצת ראשי תיבות צ'דקה ת'ציל מ'מות רא מ'קוה של שער נ'ון היינו מ"ן נו, ז מקל הוא צורת ואו א מִקֵּץ אותיות קָמַץ נד, ו מר דרור בחינת מרדכי י, ח, נו, ב מ'ראה ט'עם ר'יח ראשי תיבות מטר – ח"ב א, יב מראה ראשי תיבות ר'שע מ'כתיר א'ת ה'צדיק – ח"ב ה, יא מרדכי בגימטריא ורב חסד ס, ט מרדכי בחינת מר דרור י, ח, נו, ב מרים יוכבד בגימטריא נא רפא קעד משה אותיות ש' מה ד, ט משה בגימטריא חרון אף רטו משה בגימטריא שילה ו, ז, ט, ד, קיח משה בגימטריא שככהיג, ג משה עומד ממוצע בין מספר שמד למספר רצון רטו משה ראשי תיבות מ'ה ש'היה ה'וא נח, ב, – ח"ב עט משה ראשי תיבות מ'חלוקת ש'מאי ה'לל נו, ח משה ראשי תיבות מ'ט"ט ש'ר ה'פנים יג, ג משה ראשי תיבות מ'תוקה ש'נת ה'עובד – ח"ב ה, טו משה רבינו בגימטריא תרי"ג לו, ב משהו ראשי תיבות ו'היה מ'עשה ה'צדקה ש'לום נז, ח מֶך היינו מִש"ך דיניםרעז מַכִּיל ההיפך מזה הוא מְכֵּל רה מ'שם נ'תעשר מ'שה ראשי תיבות ממון (והואו הוא בחינת הלוחות שארכן ורחבן ואו שמשם נתעשר משה) ס, א מש'ם רוע'ה אב'ן ישרא'ל סופי תיבות נמלה – ספר המדות: הקדמה; התנשאות ב, ד; זריזות א; חיי"מ סי' עז מ'שפיל ר'שעים ע'די א'רץ ראשי תיבות א'ש ר'וח מ'ים ע'פר ח, ה מתאבל ראשי תיבות ל'א ת'בערו א'ש ב'כל מ'ושבותיכם – ח"ב סז מתה ויבאש ר"ת ש'רה א'סתר ב'ת י'הודית ו'י מתה – שיחות שאחר הסיפו"מ מ'תוקה ש'נת ה'עובד ראשי תיבות משה – ח"ב ה, טו

אות נ

נא רפא בגימטריא מרים יוכבד קעד נאף ראשי תיבות א'שרי נ'שוי פ'שע רה נביא ר"ת ב'דבר י'י שמים נ'עשו (כי האלף הוא רקיע, היינו שמים) – ח"ב א, ט נביא ראשי תיבות ב'שבעים נ'פש י'רדו א'בותיך – ח"ב ח, ה נביא ראשי תיבות ב'שם י'י א'לקינו נ'זכיר ספר המדות תפלה ב, יד נביא ראשי תיבות י'בוא ב'רנה נ'ושא א'לומותיו ה, ב נבל ראשי תיבות ל"ב נ'תיבות קכג נ'דיבי ע'מים נ'אספו ראשי תיבות ענן – ח"ב ה, טו נדת בגימטריא חותם כב, א נדת בגימטריא יד במילואו כב, ב נהורי דעה היינו נהרדעי לא, א נהרדעי היינו נהורי דיעה לא, א נואף בגימטריא קבלה – חיי"מ סי' תקכו נון וחית כשנתחברין נעשה ת – א נון מלא רוח' חכמה כי סמך' משה' ידיו' עליו יש בו צירוף חנוכה – ח"ב ז, יג נ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה ראשי תיבות נחמן – חיי"מ סי' קפט נחמו נחמו בגימטריא קדקד – ח"ב פה נחמן ראשי תיבות נ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה – חיי"מ סי' קפט נחת אותיות חן ת – א נמלה סופי תיבות משם' רועה' אבן' ישראל' – ספר המדות: הקדמה; התנשאות ב, ד; זריזות א; חיי"מ סי' עז נער בגימטריא ה' פעמים דין – לב נער בגימטריא שך דינים – לב

אות ס

סגלגלות היינו סֶגֶל גלות – נח, י סגול דשם קס"א וחיריק דשם ס"ג בגימטריא פשוטה – ו, ז סגול דשם קס"א וחיריק דשם ס"ג בגימטריא תיו ו, ז סגול יוד פעמים עולה שין ו, ז ס"ה בגימטריא אדני לח, ב סוכה בגימטריא מלאך – ח"ב ה, יד ס'וף א'דם ל'מות ראשי תיבות שם סאל ריג סוון ר"ת ו'יעקב נ'סע ס'וכותה ו'יבן (ועיי"ש במ"מ הרב מטשערין) רסו סיני בגימטריא סלם שיחה"ר פו סם תרי היינו סמתרי – ח"ב ה, טז סמאל ראשי תיבות א'תה ס'תר ל'י מ'צר ריג סמתרי היינו סם תרי – ח"ב ה, טז סנפיר בגימטריא רע עין שיחה"ר רמב סנפיר בגימטריא ארבע מאות שיחה"ר רמב סערה הוא בחינת ס"ה ר"ע (והיינו שמבחינת ס"ה שהוא בגימטריא אדני שהוא בחינת הדיבור נעשה ר"ע אותיות, כי יש כ"ז אותיות וכל אחד כלול מעשרה ונעשה ר"ע) לח, ב ספר בגימטריא שם – ח"ב לב

אות ע

ע עולה מל – ח"ב ב, ו ע"ב בגימטריא לבם – ח"ב פג ע"ב ג' פעמים בגימטריא ריו מו ע"ב (נימין) עולים י' י"ק יק"ו יקו"ק – ח"ב ח, א ע"ב רי"ו ב' פעמים בגימטריא תִּקְעוּ מו עולת אותיות תולעכח, ג עון מש אותיות שמעון שיחה"ר מד ע'ושה מ'לאכיו ר'וחות ראשי תיבות עמר – ח"ב ה, ט ע'ושה ש'לום ב'מרומיו ראשי תיבות עשב לט עז עם הכולל בגימטריא ב' פעמים טל יא, ד ע'ין ל'א ר'אתה א'לקים ז'ולתיך י'עשה ר"ת אליעזר – ח"ב ז, יג ע'יניך ר'ואות א'ת מ'וריך ראשי תיבות א'ש ר'וח מ'ים ע'פר – ח"ב סו ע'יר ו'קדיש מ'ן ש'מיא נ'חית ר"ת שמעון – התחלת ליקו"מ; חיי"מ סי' קסט על השחיטה בגי' ר"ת של הפסוק ב'זעת א'פיך ת'אכל ל'חם עם הד' תיבות לז, ו עמלק אותיות מעקל – ח"ב ה, יא עמלק ס"ת שב'ע יפו'ל צדי'ק וק'ם – ח"ב יט, סיפו"מ סוף מעשה חכם ותם עמר ראשי תיבות ע'ושה מ'לאכיו ר'וחות – ח"ב ה, ט ענן ראשי תיבות נ'דיבי ע'מים נ'אספו– ח"ב ה, ט עקב בגימטריא ב' פעמים אלקים – מא ערף בגימטריא הראשי תיבות של ש'בת נ'חמו – ח"ב פה עָ של הקליפה כנגדה הוא ש"ע נהורין – מא עשב הוא ע"ב שין – מז עשב ראשי תיבות ב'ת ע'ין שי"ן – מז; חיי"מ סי' צב עשב ראשי תיבות ע'ושה ש'לום ב'מרומיו לט

אות פ

פ' ששה פאין יש בהא"ב (והם א, כ, ך, פ, ף, ק) פג פ' ששה פעמים בגימטריא לילית פג פא אותיות אף פג פדיון נפש בגימטריא ורפא ירפא עם ב' התיבות – ח"ב ג פ'ה ל'הם ו'לא י'דברו ראשי תיבות ויפל יט, ד פה סח היינו פסח מט, ו. – ח"ב עד, פג. שיחה"ר פח פורים ראשי תיבות ו'אם מ'פאת פ'ניו י'מרט ר'אשו – חיי"מ סי' צ פורים ראשי תיבות מ'מצרים ו'לא י'ראו פ'ני ר'יקם – ח"ב עד פ'ו'ר'ת' (יוסף) זה בחינת תרפ"ו אורות ב, ב פותח' את' ידיך' סופי תיבות שם חתך סו, ב, קח, – ח"ב ז, יב פ'ותח א'ת י'דיך ראשי תיבות אפי סו, ב פ'זר נ'תן ל'אביונים ראשי תיבות נפל רא. ספר המדות סגולה יא פ'י י'דבר ח'כמות ו'הגות ל'בי ת'בונות ראשי תיבות חליפות – ח"ב ז, ד פ'ירוש ר'מז ד'רוש ס'וד ראשי תיבות פרדס הקדמת הליקו"מ פלאים אותיות אלפים שיחה"ר ד פלשתים אותיות תֹּמשפיל – חיי"מ סי' תכט פסח היינו פה סח – מט, ו; ח"ב עד, פג; שיחה"ר פח פרדס ראשי תיבות פ'ירוש ר'מז ד'רוש ס'וד הקדמת הליקו"מ פרדשקא בגימטריא תרפ"ו אורות – ב, ב פרה אותיות הפר– ח"ב עד פרנק סופי תיבות כס'ף נבח'ר לשו'ן צדי'ק – חיי"מ סי' כ פרעה אותיות העֹרף סב, ה, קסג פ'שוט כ'פול ש'לוש ר'בוע ראשי תיבות כשפר – ח"ב ח, א פשוטה בגימטריא סגול דשם קס"א וחיריק דשם ס"ג ו, ז פשוטה בגימטריא תיו ו, ז פַּתָּח הוא צורת ואו סו, ב


אות צ

צ הוא צורת יוד ונון סז, ד צבאות לשון אות הוא בצבא דיליה לא, ה צבאות עם הכולל הוא בגימטריא הנעלם של שם שדי – ח"ב ה, ט צִבֻּר ראשי תיבות צ'דיקים ב'ינונים ר'שעים נה, ה צ'דיקים ב'ינונים ר'שעים ראשי תיבות צִבֻּר נה, ה צדקה נזכרת בתורה ה' פעמים כנגד ה' חסדים סז, ה צ'דקה ת'ציל מ'מות ראשי תיבות מצת רא צוּ רפואה בגימטריא שלחן – חיי"מ סי' תעו צום ראשי תיבות ו'כתותי מ'פניו צ'ריו – נז, ו צ'ור י'לדך ת'שי ראשי תיבות צ'עקתינו י'ודע ת'עלומות – כא, ז צורה לשון צרה – קע צמר אותיות מצר – כט, י צ'עקתינו י'ודע ת'עלומות ראשי תיבות צ'ור י'לדך ת'שי – כא, ז צפרדע היינו צִפֹּר דעה – ג; טו, ה צרה לשון צורה – קע

אות ק

ק נעשה כשנתארך רגל הה"א – סז, ד ק אי אפשר לקרותו בלא פ' – פג קבלה בגימטריא נואף – חיי"מ סי' תקכו קבלה ראשי תיבות ה'שתחוו ל'יי ב'הדרת ק'דש – יא, ו קִדְמַת ראשי תיבות ק'רקפתא ד'לא מ'נח ת'פלין לח, ו קדקד בגימטריא נחמו נחמו – ח"ב פה קול שהוא בהמשכה הוא בחינת ו' עז קינות אותיות תיקון רמז קליפּה נדחה פיה בגימטריא שלחן – חיי"מ סי' תעו ק"מ קלין של צעקת היולדת בגימטריא ממון עם האותיות כג, א קס"ח תיבות שבמזמור לתודה הם חסד בא"ת ב"ש – ח"ב ב, ו קץ חי אותיות יצחק – ח"ב עט קרע בגימטריא ב' פעמים אל במילואו כא, ט קרע בגימטריא ש"ע נהורין כא, ט ק'רקפתא ד'לא מ'נח ת'פלין ראשי תיבות קִדְמַת לח, ו קשיא ראשי תיבות ש'מע י'י ק'ולי א'קרא – ח"ב מו, שיחה"ר קמו קשת ראשי תיבות ת'קיעה ש'ברים ת'רועה מב

אות ר

ר'אש ב'ני י'שראל ראשי תיבות רבי קיא ר'אש ה'שנה י'ום כ'פור ס'וכות ראשי תיבות כרסיה – חיי"מ סי' פד ראש תוך וסוף האותיות הוא אמת – קיב ראשי בת הוא אותיות בראשית – יג, ד; לח, ז רב חסד בגימטריא מרדכי ס, ט רב ע' אותיות רעב ספר המדות מריבה ב, ה רבא אותיות באר קעז רבי אותיות ריב מח רבי ראשי תיבות ר'אש ב'ני י'שראל קיא רבי ראשי תיבות ר'שעים ב'חושך י'דמו קיא רוח ב' פעמים בגימטריא חתך סו, ב, קח; ח"ב ז, יב רוח מ"ם הוא בחינת רומח ח, ח, י, ט רומח הוא בחינת רוח מם ח, ח, י, ט רחל בחזרת אנפין ראשי תיבות ל'פתח ח'טאת ר'ובץ מח ר'חל מ'בכה ע'ל ב'ניה ראשי תיבות מערב – ח"ב סז רחש ראשי תיבות ש'רים ר'דפוני ח'נם רלז ריאה סופי תיבות יהו'ה רוע'י ל'א אחס'ר – ח"ב ח, יב ריב אותיות רבי מח ריו בגימטריא ג' פעמים ע"ב מו ריו ב' פעמים בגימטריא תבל מו ריו הוא צורת א לז, ו ריו דין בגימטריא מנצפ"ך לז, ו ריו דין היינו ורידין לז, ו ריו דין הוא בחינת אדני (כי ריו הוא צורת א ונעשה אדני) לז, ו ריתמא ראשי תיבות ת'וכו ר'צוף א'הבה מ'בנות י'רושלים – ח"ב ה, טז רכד אורות בחינת דרך – ח"ב פז רמ"ח בגימטריא אברהם – ח"ב כו רמ"ח בגימטריא מחקק – ח"ב כו, עב; ספר המדות שכרות ב, ד ר"ע אותיות הוא בחינת כ"ז אותיות כי כל אות כלול מעשרה ויחד הם ר"ע אותיות לח, ב רע עין בגימטריא ארבע מאות שיחה"ר רמב רע עין בגימטריא סנפיר שיחה"ר רמב רעב אותיות ע' רב ספר המדות מריבה ב, ה רעב בגימטריא שם הויה באחורים (כזה י' י"ק יק"ו יקו"ק) ושם אלהים באחוריים (כזה א, אל, אלק, אלקי, אלקים), סב, ה ר'עם ג'בורותיו מ'י י'תבונן ראשי תיבות גרים – ח"ב ח, ד ר'פאל ג'בריאל מ'יכאל נ'וריאל א'וריאל ראשי תיבות ארגמן – ח"ב ה, יב רצועה בגימטריא ש"ע נהורין, לה, ט ר'שע מ'כתיר א'ת ה'צדיק ראשי תיבות מראה, – ח"ב ה, יא ר'שעים ב'חשך י'דמו ראשי תיבות רבי קח

אות ש

ש' בת היינו אותיות שבת נז, ד,עט – ח"ב סז,פג; שיחה"ר רסא ש' מה אותיות משה ד, ט שאור עולה אלקים בריבוע ובמילוי רעז שאת ראשי תיבות ש'פת א'מת ת'כון מח ש'בו א'יש ת'חתיו ראשי-תיבות אשת – עט ש'בועות ס'וכות פ'סח ראשי תיבות שסף – ל, ו; קלה שבט ראשי תיבות ט'בעו ב'ארץ ש'עריה – רפו שבע' יפול' צדיק' וקם' ס"ת עמלק – ח"ב יט סיפו"מ סוף מעשה מחכם ותם שבעה הוא בחינת ש' של ג' ראשים וש' של ד' ראשים – פה שבת אותיות ובְתָ – עט שבת אותיות ש' בת נז, ד – ח"ב פג; שיחה"ר רסא ש'בת נ'חמו הר"ת בגימטריא ערף – ח"ב פה שבת ראשי תיבות ב'ית ת'חלק ש'לל – מט, ז; שיחה"ר פו שד ע"ש שדי – ח"ב ה, י שדי הנעלם שלו עולה צבאות עם הכולל – ח"ב ה, ט שדי. חצי ממספר שדי הוא זקן ספר המדות יראה ב במ"מ הרב מטשערין שדי עש"ז הוא שדה, – ח"ב ה, י שבת היינו שי"ן בת נז, ד, עט; – ח"ב סז, פג; שיחה"ר רסא שבת ראשי תיבות ב'ית ת'חלק ש'לל מט, ז, שיחה"ר פו שדי הם שלשה האבות והראשי תיבות של א'ברהם י'צחק י'עקב עולים י"ד ויחד הם ש-די ליקו"מ מב שדכן ראשי תיבות כ'רסיה ש'ביבין ד'י נ'ור – חיי"מ סי' פד שולחן בגימטריא יהו"ה יקרבנו – חיי"מ סי' תעו שולחן בגימטריא ש"ך חסד – חיי"מ סי' תעו שולחן (ראה גם "שלחן") שופר ראשי תיבות ש'חוק פ'ינו ו'לשוננו ר'נה – חיי"מ סי' צו שושנה בגימטריא אסתר – ח"ב עד ש'חוק פ'ינו ו'לשונינו ר'נה ראשי תיבות שופר – חיי"מ סי' צו שחרית ראשי תיבות ח'כם ר'שע ת'ם ש'אינו י'ודע – ל, ו שידוך ראשי תיבות כ'י ש'פתי כ'הן י'שמרו ד'עת – ח"ב פט שילה בגימטריא משהו – ז; ט, ד; קיח שיח ראשי תיבות ח'כם ש'ד י'הודאי – כח, ג שין בגימטריא סגול דשם קס"א ו, ז שין של ג' ראשים ושין של ד' ראשים עולים שבעה פה ש'ין ב'ת' אותיות שבת עט, – ח"ב סז, פג; שיחה"ר רסא שירה לשון תשרי מט, ו ש"ך בגימטריא ה' פעמים דין לב ש"ך דינים בגימטריא נער לב ש"ך חסד בגימטריא שולחן – חיי"מ סי' תעו שככה בגימטריא משה – יג, ג שכם ראשי תיבות ש'פל כ'וכב מ'לאך ט, ב ש'כר פ'רי ה'בטן ראשי תיבות שפה מח שלו בגימטריא ג' פעמים הויה וג' פעמים אלקים מו שלו ראשי תיבות ו'ישם ל'ך ש'לום מו שלו ראשי תיבות ו'תורתך ל'א ש'כחתי מו שלום ראשי תיבות ו'דע מ'ה ש'תשיב ל'אפיקורוס סב, ב שלום ראשי תיבות ו'מגיד ל'אדם מ'ה ש'יחו רלט שלום ראשי תיבות ו'תען ל'הם מ'רים ש'ירו ל'ה' כז, ו שלושים עולה בגימטריא נקודות הסגול ו, ז שלושת השריגים היינו שלשה שרי גאים – ח"ב ב, ד שלחן בגימטריא חשמל עם העשר ספירות שמלבישם החשמל – חיי"מ סי' תעו שלחן בגימטריא קליפה נדחה פיה עם הכולל – חיי"מ סי' תעו שלחן בגימטריא צוּ רפואה – חיי"מ סי' תעו שלחן בגימטריא ש"ע (נהורין) ח"י – חיי"מ סי' תעו שם בגימטריא ספר – ח"ב לב שם אג"ל ושם א'ד'נ'י' בשלמות הם אותיות גילדנא – ה, ה שם אגלא ראשי תיבות א'תה ג'בור ל'עולם א'דני ה, ה שם אקי"ק באחוריים כזה: א, אה, אהי, אהיה, בגימטריא דם ו, ב שם אקי"ק ושם יק"ו עולים שם מ"ב קפ שם אקי"ק ושם יק"ו עולים ג' פעמים יד (שעולה כמספר שם מ"ב) קפ שם אתה המסוגל על הים יוצא מפסוק בשוא גליו א'ת'ה' תשבחם – רנו; חיי"מ סי' ל, קלו שם בוכ"ו בגימטריא ידך ה סז, ז שם בוכ"ו יוצא מחילוף שם אקי"ק – סז, ז שם הויה באחוריים (כזה י, יק, יקו, יקוק,) ושם אלקים באחוריים (כזה א, אל, אלק, אלקי, אלקים,) הם בגימטריא רעב – סב, ה שם חב"ו ראשי תיבות ח'יל ב'לע ו'יקיאנו – הגהות ליקו"מ נו שם חת"ך בגימטריא ב' פעמים רוח – קח שם חת"ך הוא סופי תיבות של פותח' את' ידך', קח שם יב"ק ב' פעמים בגימטריא דרך, ו, ז שם יב"ק הוא אותיות בקי ו, ז שם יק"ו במילוי אלפין עולה בגימטריא טל, יא, ד שם יקו"ק ומילויו ומילוי דמילוי עולים אותיותיו יחד מב, קפ שם יקו"ק ומילויו ומילוי דמילוי עולים אותיותיו יחד בגימטריא ג' פעמים יד, קפ שם מ"ב בגימטריא ג' פעמים יד, מא, קפ שם מ"ב בגימטריא שם אקי"ק ושם יק"ו, קפ שם מ"ב הוא ש"ע נהורין מא שם מ"ה בגימטריא אדם – ח"ב פב שם סא"ל ראשי תיבות א'תה ס'תר ל'י ריג שם סא"ל ראשי תיבות ס'וף א'דם ל'מות ריג שם ס"ג הוא ההיפך מגס רוח קלה שם ס"ג יוצא משם הויה במילואו כזה יוד קי ואו קי ו, ז שם ס"ג מילויו בגימטריא בכיה קעה שם ס"ג עם היוד אותיות של שם הויה בגימטריא יום טוב קלה שם קמ"ה הוא בבחינת מה שכתוב אצל יוסף והנה קמה אלומתי רלד שם קמ"ה הוא ראשי תיבות ה'שקיפה מ'מעון ק'דשך רלד שם קמ"ה יוצא מהפסוק מהעדה מלכין ומהקם מלכין רלד שם קס"א הוא אותיות אסק ו, ז שם קס"א יוצא משם אהיה במילואו כזה אלף קי יוד קי ו, ז שמד ורצון המספר שביניהם בגימטריא רצון רטו שמוֹת ראשי תיבות ת'כלית מ'עשה ש'מים ו'ארץ– ח"ב לט שמות קס"א ס"ג בגימטריא ב' פעמים בקי ו, ז שמות קס"א ס"ג בגימטריא ב' פעמים יבק ו, ז שמות קס"א ס"ג בגימטריא דרך ו, ז שמחה בגימטריא אל אלקים ה' דבר עם האותיות – ח"ב ב, ה שמים היינו אש ומים יז, ב, פ, פח, קיד שמע בגימטריא חשמל לב, לה, ו ש'מע י'י ק'ולי א'קרא ראשי תיבות קשיא – ח"ב מו, שיחה"ר קמו שמע ובשכמל"ו יש בהם י"ב תיבות כנגד י"ב שבטי י, ה לו, ג שמע ובשכמל"ו יש בהם מ"ט אותיות כנגד מ"ט אותיות שיש בשמות השבטים לו, ג שמעון הוא אותיות מש, עון שיחה"ר מד שמעון ראשי תיבות ע'יר ו'קדיש מ'ן ש'מיא נ'חת – התחלת ליקו"מ; חיי"מ סי' קפט שסף ראשי תיבות ש'בועות ס'וכות פ'סח ל, ו, קלה ש"ע חי בגימטריא שלחן – חיי"מ סי' תעו ש"ע נהורין בגימטריא קרע – כא, ט ש"ע נהורין בגימטריא רצועה – לה, ט ש"ע נהורין הוא כנגד עָ של קליפה – מא ש"ע נהורין הוא שם מ"ב מא ש"ע נהורין עולים ב' פעמים הקף – ח"ב ז, יא ש"ע נהורין עם ח' חיוורתא בגימטריא בשלום, מלבוש, חשמל מא עַר אותיות עָ רסט שפה ראשי תיבות ש'כר פ'רי ה'בטן מח ש'פל כ'וכב מ'לאך ראשי תיבות שכם ט, ב ש'פת א'מת ת'כון ראשי תיבות שאת מח ש'רה א'סתר ב'ת י'הודית ו'י מתה ראשי תיבות מתה ויבאש, שיחות שבסוף סיפו"מ ש'רים ר'דפוני ח'נם ראשי תיבות רחש רלז ש'שים ר'בוא ב'כרס א'חד ראשי תיבות בשרא – ח"ב א, ב שתיה ראשי תיבות ה'ן ת'וי ש'די י'ענני סא, ו

אות ת

ת' בגימטריא סגול דשם קס"א וחיריק דשם ס"ג – ו, ז ת' בגימטריא פשוטה – ו, ז ת' נעשה על ידי שנתחבר נון וחית – א ת'אות ר'שעים ת'אבד ראשי תיבות תר"ת (תקיעה שברים תרועה) – ח"ב פח; שיחה"ר קפ תבל אותיות ת לב – ה, ה תבל בגימטריא ב' פעמים ריו – מו תגי דל אותיות יתגדל – קעז תהלים בגימטריא אל אלקים במילואו כזה: אלף למד, אלף למד הי יוד מם ה רה תהלים בגימטריא לילית עם החמש אותיות של שמה – רה תהלים בגימטריא תפה – רה תהלים סופי תיבות ואלה' שמות' בני' ישראל' הבאים' – ח"ב עג ת'וכו ר'צוף א'הבה מ'בנות י'רושלים ראשי תיבות מאירת – ח"ב ה, טז ת'וכו ר'צוף א'הבה מ'בנות י'רושלים ראשי תיבות ריתמא – ח"ב ה, טז תולדה אותיות לתודה – ח"ב ב, ג תולע אותיות עולת – כח, ג תורה הוא בחינת י' ו' כי יוד הוא כנגד עשרת הדברות וּואו הוא בחינת הלוחות שארכן ואו ורחבן ואו – לד, ו; לח, ז תורה היא טנת"א – יג, ד ת'יו ל'ב' אותיות תבל – ה, ה תיקו הוא חסר נון שעל-ידי זה נעשה צירוף תיקון – רמז תיקון אותיות קינות – רמז ת'כלית מ'עשה ש'מים ו'ארץ ראשי תיבות מות – ח"ב לט ת'כלם ש'בעת י'מים ראשי תיבות תשי – כא, ז תלמוד בגימטריא לילית – ריד תלת מאה נעשה מתלת מה – ד, ט תמד בגימטריא ד' פעמים אלף – כח, ג תמוז חסר ואו ראשי תיבות ז'כרו ת'ורת מ'שה – ריז תמוז חסר ואו ראשי תיבות ז'מן מ'תן ת'ורתנו – ריז תמר בגימטריא ב' פעמים ש"ך דינים רעז, תֹמשפיל אותיות פלשתים – חיי"מ סי' תכט תניא אותיות איתן – ח"ב ה, טו ת"פ בגימטריא לילית – פג תפה בגימטריא אל אלקים במילואו כזה: אלף למד, אלף למד הי יוד מם – רה תפה בגימטריא תהלים – רה תפלין אותיות נפתלי – מז ת'קיעה ש'ברים ת'רועה ראשי תיבות קשת – מב תקיעה תרועה תקיעה ראשי תיבות תר"ת – ח"ב פח; שיחה"ר קפ תִּקְעוּ בגימטריא ב' פעמים ריו ו, ב' פעמים עב – מו ת"ק שדי אותיות יתקדש – קעז תרדמה בגימטריא תרגום – יט, ד תרומה הוא סופי תיבות לחזות' בנֹעם' ה' ולבקר' בהיכלו' – ח"ב עא תרי"ג בגימטריא משה רבינו – לו, ב תרפ"ו אורות בגימטריא ז' שמות: עב, סג, מה, בן, קסא, קנא, קמג. – ב, ב תרפ"ו אורות בגימטריא פורת יוסף – ב, ב תרפ"ו אורות בגימטריא פרדשקא – ב, ב תר"ת ראשי תיבות ת'אות ר'שעים ת'אבד – ח"ב פח; שיחה"ר קפ תר"ת ראשי תיבות ת'קיעה ת'רועה ת'קיעה – ח"ב פח; שיחה"ר קפ תשובה סופי תיבות מצרימה' את' יעקב' איש' וביתו' – ח"ב עג תשי ראשי תיבות ת'כלם ש'בעת י'מים – כא, ז תשרי בגימטריא ב' פעמים חותם עם הב' תיבות – כב, יא תשרי לשון שירה – מט, ו תשרי סופי תיבות את' נפש' הגר' כי' – ח"ב ח, יא תשרי ראשי תיבות י'ם ש'ברת ר'אשי ת'נינים – ח"ב ח, יא